ترمیم سوختگی فرش

ترمیم سوختگی فرش

آیا سوختگی فرش جبران پذیر است؟ می توان قسمت های سوخته فرش را به حالت اولیه برگرداند؟ آیا ترمیم فرش شامل ترمیم سوختگی فرش نیز می شود؟ در این مطلب سعی خواهیم کرد مطالب بیشتری را در مورد رفع صدمات ناشی از سوختگی فرش در میان بگذاریم. ... ادامه مطلب