رفوگری فرش

زیرانداز های پرز دار اعم از فرش دستباف، فرش ماشینی، گلیم و گبه، پس از مدتی دچار اسیب میشود که باید در همان لحظات اول ترمیم شود. به عمله ترمیم فرش رفوگری میگویند که در ادامه به آن میپردازیم..... ... ادامه مطلب